Nucli antic de Palafrugell ***

Can Roses és una casa senyorial de planta baixa, pis i golfes, de forma quadrangular, amb un minúscul pati interior. Està adossada al campanar i a la façana de l’església parroquial, amb els quals forma un conjunt. L'any 1677 Jacint Roger adquirí una botiga d'apotecari als baixos d'aquesta casa, regentada des d'uns trenta anys abans per la família Marquès. La casa i la farmàcia van pertànyer a la família Roger fins que el 1800. La farmàcia passà a ser regentada pels apotecaris Josep Marquès i, després, Martí Puig, que l'adquirí el 1843 i la traslladà a l'altre costat del carrer Major. La filla de Martí Puig, Isabel, es casà amb Mateu Sunyer, farmacèutic. Així sorgí l'encara existent farmàcia Sunyer.

La Capella dels Dolors és l'edifici, seu de l'antic Hospital des dels segles XIV-XV i reconstruït el segle XVIII, ha acollit serveis relacionats amb la sanitat, la beneficència i l'ensenyament. El conjunt edificat fou destinat a Hospital Municipal a partir de l’estructura d’una gran masia que ha estat objecte de successives reformes i ampliacions. Al costat d’aquest casal hi ha l’església dels Dolors, d’una nau amb portada barroca classicitzant i un campanar d’espadanya rematat per un element de pedra en forma de floró.

Palafrugell - Nucli antic - Can Rosés
Palafrugell - Nucli antic - Can Rosés
Palafrugell - Capella dels Dolors i antic Hospital municipal
Palafrugell - Capella dels Dolors i antic Hospital municipal


La Casa Jausí és una magnífic casal renaixentista amb un gran portal adovellat d’arc de mig punt, amb una inscripció a la dovella central I(J)OANES-I(J)AVSI-1596, sota un escut amb les inicials IHS, el monograma o símbol que representa el nom de Jesucrist en forma d'acrònim. Es tracta d'una abreviatura del nom grec IHΣΟΥΣ, Iesoús (Jesús). Al damunt un interessant finestral amb pilastres estriades amb capitells jònics, la la llinda motllurada; l’ampit es recolza dues petites mènsules decorades amb les cares d’àngels esculpides.

Palafrugell - Nucli antic - Casa Jausí
Palafrugell - Nucli antic - Casa Jausí
Palafrugell - Nucli antic - Casa Jausí
Palafrugell - Nucli antic - Casa Jausí


La casa Joanola és una casa unifamiliar entre mitgeres, de dues plantes i d’una crugia més una altra d'afegida. A la façana hi ha una porta, i una finestra al pis, ambdues amb marc de pedra i llinda. A la llinda de la porta hi diu: 20 MAIG 1707, i hi ha el dibuix d’unes tisores. Al costat de la finestra, a l’alçada de la segona planta, hi ha una fornícula ornada amb relleus d’obra a tot volt, que també configuren la seva forma de petxina. L’antiga imatge n’ha desaparegut. Abans de 1990, se n’hi ha col·locat una de nova, sense valor.

Palafrugell - Nucli antic - Casa Joanola
Palafrugell - Nucli antic - Casa Joanola
Palafrugell - Nucli antic - Casa Prats
Palafrugell - Nucli antic - Casa Prats

La casa Puig també és coneguda com Forn de Sant Jaume. El primer nom, Puig, com es designa aquesta casa correspon a uns dels darrers propietaris. El segon, és una denominació popular originada en el nom comercial d’un fleca que hi hagué, abans de la darrera guerra, en els baixos.

Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig


La façana de la casa Puig del carrer dels Valls presenta dos eixos d'obertures, amb dos portals a la planta baixa, on dóna una botiga, un balcó corregut amb dues tribunes al primer pis i dos balcons sobre les tribunes al segon. La façana del carrer de la Verge Maria, és similar, només que sense tribunes al primer pis, amb balcons més senzills al segon, i a la planta baixa, un dels portals dóna a la botiga i l'altre, més petit, té a sobre una balconera sense vol de l'entresol i és la porta de l'escala. La façana a la plaça del Priorat de Santa Anna té balconeres sense vol a l'entresòl i finestres als pisos. Entremig d'aquestes i a diferent nivell hi apareixen les finestres de l'escala. Per damunt de la cornisa que ressegueix tot l'edifici apareix un àtic amb un balcó, que ocupa una part del terrat. D'aquest conjunt destaquen els elements decoratius de pedra motllurada. A banda d'emmarcaments d'obertures, cantonades, balcons i faixes resseguint el nivell dels forjats, cal mencionar les mènsules, tribunes i sobre tribunes i la cornisa. Així com la barana de ferro dels balcons.

Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig
Palafrugell - Nucli antic - Casa Puig

El Casal Popular, societat recreativa catòlica que tindria una activitat important a la vila, va ser fundat pel rector Josep Bosch i Arnau l'any 1913. L'any 1914 es va comprar Can Vergonyós, s'enderrocà, i el nou edifici del Casal Popular es va inaugurar el 1916. A Can Vergonyós, en aquell moment s'hi trobava l'Ateneu Palafrugellenc, fundat també l'any 1913.

Palafrugell - Nucli antic - Casal Popular
Palafrugell - Nucli antic - Casal Popular
Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva
Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva


Les cases Esteva són un conjunt de quatre habitatges de cos construïdes l’any 1906, de planta i pis, agrupats en una composició unitària. Als baixos de cada habitatge hi ha una porta decorada amb una notable reixa amb tema floral i al seu costat una finestra que segueix el model de les coronelles geminades del gòtic civil, amb guardapols, mainell i relleus decoratius. Al pis dues balconades corregudes per cada parell de cases amb baranes de forja – a cadascuna de les quals hi correspon dues obertures rectangulars que presenten guardapols, mènsules i coronament de relleus romboïdals; la referència correspon més aviat a models gòtico-renaixentistes. El ràfec, de filades alternes de rajola i teula, és molt destacat, sota d’ell hi corre un seguit de respiradors en forma de petits òculs lobulats.

Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva
Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva
Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva
Palafrugell - Nucli antic - Cases Esteva

El Centre Fraternal es va constituir el 1887 i se situà al carrer Sant Martí. El 1894 es traslladà al carrer de Santa Margarida núm. 1, al lloc de l'actual teatre-cinema, llavors ocupat pel cafè El Siglo. El 1897 es decidí comprar un local de Manuel Jubert i Marquès, a la Plaça Nova -l'actual emplaçament- que en aquells moments estava ocupat pel cafè d'Orient i el Casino l'Aliança. Es va reformar l'edifici segons projecte de l'arquitecte Martí Sureda i el juny de 1898 s'inaugurà el nou local. El nou Casino comptava amb un saló-cafè, una biblioteca, dependències per la Junta Directiva, sanitaris i habitatge pel conserge. El Centre Fraternal, que de 1939 a 1977 fou anomenat Centro Español, s'ha mantingut fins avui i és l'única entitat palafrugellenca que ha arribat a centenària.

El projecte de l’edifici del Centre Mercantil existent a l’Arxiu Municipal porta la data de 1877. El propietari era J. Peya. Per la secció esquemàtica veiem que era prevista la gran sala frontal. tanmateix la societat recreativa “Centre Mercantil” no es fundà fins l’any 1904. El Cercle Mercantil és el Casino dels Senyors, en contraposició al seu veí, el Centre Fraternal de gent treballadora, de la mateixa època i estil. El Centre Mercantil es va dissoldre l'any 1989.

Palafrugell - Nucli antic - Centre Fraternal
Palafrugell - Nucli antic - Centre Fraternal
Palafrugell - Nucli antic - Centre Mercantil
Palafrugell - Nucli antic - Centre Mercantil

La Cooperativa L’Econòmica Palafrugellenca fou la tercera que es fundà (1865) als Països Catalans i a l’estat. Tingueren el primer local a l’entrada de la fonda de Ca la Pepa. Els anys 20 representen un moment d’esplendor que permeté la construcció de l’edifici descrit. Absorbí la cooperativa local “La Reformadora”, mentre “La Confiança” desaparegué. De "L’Econòmica" en sorgí una de les primeres experiències de cooperativa de producció industrial i la primera del suro: “La industrial surera” (1886-1900).

Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica

La composició de les façanes de la Cooperativa l'Econòmica gravita al voltant de les dues entrades, una a cada carrer, que centren les finestres i organitzen els elements decoratius al voltant seu. Al carrer de Sant Martí, portada d’arquivoltes de ceràmica vidrada verda, amb elements de ceràmica vidrada blava. Al carrer Botines, entrada amb el nom de l’entitat en rajola policroma. Plafons decoratius amb relleus al·lusius als oficis en ceràmica “argerata” de Quart. L’edifici mostra el personal llenguatge de Rafael Masó: importància de les textures (pedra, arrebossat gruixut, arrebossat fi, esgrafiats amb motius de cordons); ús d’elements ceràmics vidrats verds i blaus, plans o amb relleus geomètrics; ús de relleus esculpits en terra cuita fumada (fets per Jaume Busquets). Aquest edifici combina la ceràmica del taller de Can Marcó de Quart amb ceràmica vidrada de la Gabarra de la Bisbal. El mateix Masó dissenyava les peces ceràmiques.

Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica
Palafrugell - Nucli antic - Cooperativa l'Econòmica

La farmàcia Sunyer s'instal·là en aquest lloc el 1843, i s'ha mantingut al mateix lloc en construir un nou edifici. En aquella època fou la farmàcia Martí Puig. La filla d'aquest, Isabel, es casà amb el farmacèutic Mateu Suñer, que donà a la farmàcia el nom que ha perdurat fins avui. Ha conservat els elements originals modernistes: la fusteria de les portes i a l’interior els taulells, les prestatgeries, làmpades, etc.

Palafrugell - Nucli antic - Farmàcia Joaquim Suñer
Palafrugell - Nucli antic - Farmàcia Joaquim Suñer
Palafrugell - Nucli antic - Farmàcia Joaquim Suñer
Palafrugell - Nucli antic - Farmàcia Joaquim Suñer

Es molt probable que, en origen, de l'edifici de la Fonda l'Estrella, fos la casa Salomó, llinatge palafrugellenc que per documents dels segles XVII i XVIII sabem resident al carrer de la Caritat. En aquest edifici es trobava la Fonda L'Estrella, la fonda més característica i popular de Palafrugell.

Palafrugell - Nucli antic - Fonda l'Estrella
Palafrugell - Nucli antic - Fonda l'Estrella
Palafrugell - Nucli antic - Fundació Josep Pla
Palafrugell - Nucli antic - Fundació Josep Pla

El mercat es construí al solar del primitiu cementiri parroquial. El projecte de l'edifici destinat avui a la carn, és de Martí Sureda de l’any 1895 però no es va construir fins el 1901. El constructor fou Ceferí Carré, mestre d’obres de Figueres. A la façana principal s'hi troba una gran entrada amb una reixa de forja, precedida d'una escala de pedra. Al damunt hi ha un frontispici coronat amb frontó en el qual, en relleus de pedra, hi ha un gran escut de la vila entre corns d’abundor.

A l'actual edifici de la carn inicialment era el propi mercat general, sense diferenciar-se de la seva temàtica. L'any 1915 l'edifici es va fer petit per l'oferta i les paradistes de fruita i verdura van pasar a l'exterior, al mateix carrer Pi i Margall. Finalment als anys seixanta del segle XX es va construir l'edifici del mercat del peix actual que fou remodeltat l'any 2011 amb la incorporaicó d'una estètica i decoració certament originals.

Palafrugell - Nucli antic - Mercat
Palafrugell - Nucli antic - Mercat
Palafrugell - Nucli antic - Mercat
Palafrugell - Nucli antic - Mercat

Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix
Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix
Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix
Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix


L'obra escultòrica de bronze Teresina és un homenatge a les dones del mercat, obra de l'artista nord-americà i resident a Palafrugell, Rodolfo Candelaria. Representa una pagesa asseguda davant d'un cistell, oferint els productes que conté als compradors. L'obra va ser realitzada a la foneria Barberí, de Riudellots de la Selva. Aquest mateix autor té altres obres en diversos espais públic de Palafrugell: homenatge a la gent del mar, a la dona treballadora i als camàlics.

Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix
Palafrugell - Nucli antic - Mercat del Peix
Palafrugell - Nucli antic - Mercat - Teresina
Palafrugell - Nucli antic - Mercat - TeresinaText extret del Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell (PEPIPH)
  

Fires, Festes i Activitats

Visita els Pobles i Ciutats de Catalunya

Omple almenys un camp, la resta els pots deixar buits
Palafrugell - Ajuntament
Vols rebre els nostres butlletins
Facebook Festacatalunya
Instagram
Municipis senyalitzats amb QR. Visita autoguiada
A cau d�orella
amic, mitjans d�informació i comunicació OJD 
Festacatalunya · Tel. 938046359
Contactar · crèdits · avís legal · Mapa Web