AMIC - Risc de rebrot al teu municipi

Carrer Major de l'Arboç ***

Visita Virtual

PODEU VISITAR-LO VIRTUALMENT EN 360º


El carrer Major de l’Arboç, amb encara no 300 metres de longitud, és sens dubte el carrer més emblemàtic del municipi i en proporció un dels carrers de Catalunya que acull un major nombre d’elements arquitectònics de valor històric, artístic i turístic. La barreja d’estils arquitectònics respon a les diferents vicissituds que ha viscut el carrer, tals com guerres o incendis. Així al costat de testimonis medievals trobem construccions neoclàssiques, eclèctiques, modernistes o noucentistes. El carrer Major ha esdevingut el centre neuràlgic del comerç i de la vida social de l’Arboç.


Casa Cañas

Arboç, L’ - Carrer Major (Casa Cañas)
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa Cañas)

Al número 35 del carrer, fent cantonada, trobem la Casa Cañas o Ca la Casimira , una obra modernista (1915) segons projecte de Josep Bertran, de planta baixa, dos pisos i terrat, decorat amb estuc que imita carreus. Arquitectònicament parlant l’element més destacat és la tribuna de dues plantes d’alçada, element el que li confereix una tipologia diferent i destacada dins el conjunt d’edificis del carrer Major.

La tribuna és tancada al primer pis i oberta al segon amb barana de ferro forjat i es caracteritza per la policromia de les rajoles de ceràmica amb motius florals de colors verds i daurats combinades amb els marcs de les finestres. La façana està rematada per un element circular central amb un ull de bou, i unes petites baranes laterals de ferro a cada costat en forma de mitja esfera que sobresurt cap a l'exterior.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa Cañas)

Cal destacar també la originalitat dels remats corbats, convertint l’edifici en un exemple d’arquitectura a cavall entre el modernisme i l’art decó, que no té masses exemples a Catalunya.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa Cañas)Edifici de les Amèriques
Arboç, L’ - Carrer Major (Edifici de les Amèriques)
Arboç, L’ - Carrer Major (Edifici de les Amèriques)

L’edifici de les Amèriques o Cal Molés , construït el 1923 dins el corrent noucentista, s’aixeca fent cantonera entre els carrers Major i Missers. La planta noble presenta una balconada correguda amb balustres de pedra. Les obertures s'ornamenten amb una ampla motllura i decoració floral.
Arboç, L’ - Carrer Major (Edifici de les Amèriques)

L'element més característic d’aquest edifici és l'estàtua de Colom que corona l’edifici, realitzada en fusta de caoba per Rafael Atché . Aquesta estàtua de Colom és una còpia a escala de la que hi ha a Barcelona del mateix autor. Aquesta rèplica va figurar a l’Exposició de 1888 al pavelló de l’arbocenc Josep Gener, que va fer fortuna a les Amèriques amb fàbriques de tabacs. L’escultura de l’Exposició va passar al palau Gener i no va ser fins que aquest es va vendre als salesians que l’estàtua va passar al seu actual propietari, que la va situar a l’edifici actual als anys cinquanta.
Arboç, L’ - Carrer Major (Edifici de les Amèriques)Cal Garses
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)

Al número 42 trobem l’edifici entre mitgeres de Cal Garses o Cal Vives de planta baixa i tres plantes separades per cornises. A la planta baixa trobem una porta de llinda i una finestra amb reixa.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)

Al primer pis un balcó corregut amb barana bombada i balconera de llinda a la dreta ocupa tota la façana. El segon pis únicament es diferencia de l’anterior per un balcó més petit de barana més senzilla també de ferro forjat. El tercer pis presenta dues balconeres de llinda amb baranes de ferro forjat. L’edifici es troba rematat per una cornisa i una balustrada de pedra.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)

Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)

L’element més característic d’aquest edifici, als habitatges del qual s’accedeix per la casa contigua, és la decoració floral estucada de la seva façana, en relleu sortit al primer pis i entrat al segon pis. Al primer pis la decoració floral envaeix la totalitat de l’espai, mentre que al pis superior no és tan densa.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 42)Casa número 44
La casa núm. 44 és un edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb elements similars a la casa veïna, encara que sense la decoració floral dels murs. Com molts dels habitatges d’aquest carrer la planta baixa ha estat modificada pel seus ús comercial.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 44)
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 44)

El primer pis amb balcó corregut de barana bombada de forja presenta dues balconeres de llinda decorades amb garlandes vegetals.

Al segon pis les obertures donen a balcons individuals amb barana de ferro forjat recta. Una balustrada de pedra amb motius vegetals remata l’edifici.
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 44)
Arboç, L’ - Carrer Major (Casa número 44)Casa l’Escarrà
La Casa l’Escarrà és un edifici construït el 1903 com és pot llegir juntament amb les inicials J.E. a la mènsula central sobre la porta. La planta baixa presenta una portalada d’arc de mig punt flanquejada per semi columnes adossades, sobre les quals dues grans mènsules sostenen la tribuna. La façana estucada imita un parament de carreus.
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Escarrà)
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Escarrà)

A la planta noble la tribuna presenta unes petites columnes de pedra, amb el capitell jònic, que descansen sobre una barana de pedra decorada amb elements vegetals, i que sostenen un fris decorat, també, amb motius florals.
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Escarrà)
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Escarrà)

A la segona planta les columnes es transformen en pilastres però es mantenen els mateixos elements decoratius vegetals. Al tercer pis s’obre una terrassa amb barana de pedra amb decoració geomètrica i vegetal. La façana es remata amb una cornisa sostinguda per mènsules, damunt la qual hi ha una barana amb pinacles. Al terrat de l'edifici apareix una torratxa de planta octogonal que té una coberta piramidal amb les arestes de ceràmica vidriada.

 

Ca l’Olivella

Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)

La casa de Ca l’Olivella , també coneguda pels noms de Cal Romagosa , Cal Murtró o Ca l’Amiguet és un gran edifici senyorial de característiques eclèctiques amb un variat repertori d’elements de caire neoclàssic a la façana. L’edifici de quatre plantes separades per cornises, es va construir el 1887 i es va modificar posteriorment per afegir les dues tribunes poligonals modernistes .
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)

A la planta baixa trobem tres portes, la de l’habitatge i dues corresponents a comerços.El primer pis o planta noble presenta un gran balcó sostingut per mènsules amb barana de ferro forjat, flanquejat per les dues tribunes de planta poligonal, amb decoració floral a les obertures. La balconera central és d'arc de mig punt i està coronada per un frontó semicircular.
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)

El segon pis té tres balconeres de les mateixes dimensions però coronades per frontons triangulars. La central té un balcó similar al del primer pis de menor volada. Les balconeres laterals donen a dues terrasses amb balustrada ubicades damunt de les tribunes del primer pis. A les golfes trobem grups de tres finestres d’arc de mig punt L'edifici es remata amb una cornisa i una balustrada amb un capcer central massís arrodonit.
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)
Arboç, L’ - Carrer Major (Ca l’Olivella)Cal Mas
Arboç, L’ - Carrer Major (Cal Mas)
Arboç, L’ - Carrer Major (Cal Mas)

L’edifici entre mitgeres de Cal Mas , construït el 1898, respon a les característiques d’un eclecticisme imbuït d’elements extrets del món clàssic (columnes jòniques, frisos esculpits...). És una construcció de planta baixa i tres pisos, coronada per un terrat amb balustrada de pedra. El portal amb l’estructura d’arc de triomf ocupa tota l’amplada de l’edifici. A la part central de l’arc mostra un bust de dona esculpit. La porta està flanquejada per dues columnes estriades amb capitells de tipus jònic. Els diferents pisos estan separats per àmplies cornises que se sustenten sobre mènsules.
Arboç, L’ - Carrer Major (Cal Mas)

Arboç, L’ - Carrer Major (Cal Mas)

De la seva arquitectura cal esmentar una destacada tribuna que enllaça el primer i el segon pis, amb pilars quadrats als angles i dues columnes jòniques a la part central. Per damunt d’aquest dos pisos amb tribuna el tercer és una galeria tancada amb les mateixes característiques que els altres dos. Per damunt un fris decoratiu vegetal amb oves suporta una cornisa dentada per sobre de la qual s’aixeca el terrat amb balustrada de pedra.
Arboç, L’ - Carrer Major (Cal Mas)Plaça de la Vila
El tram central del carrer Major de l’Arboç, l’anomenada plaça de la Vila , és el nucli originari d’aquest carrer. Malgrat que antigament havia estat tota la plaça porticada , encara resta un bon tram amb els característics porxos d’arc rebaixat sostinguts per columnes bombades amb capitells dòrics i sostres embigats.
Arboç, L’ - Carrer Major (Plaça de la Vila)

Arboç, L’ - Carrer Major (Plaça de la Vila)

La plaça porxada del carrer Major era coneguda amb el nom de Plaça del Blat perquè és on es feia el mercat. Del conjunt de cases porticades de la Plaça de la Vila únicament en queden cinc (núm. 28, 30, 32, 34, 36) en el tram central a més del porxo de la casa núm. 22. Són construccions de planta baixa i dos pisos molt malmeses i, en alguns casos, molt transformades. La planta baixa de les cases 28 i 30 havia estat ocupat pel local del CASINO ARBOCENSE.
Arboç, L’ - Carrer Major (Plaça de la Vila)

Arboç, L’ - Carrer Major (Plaça de la Vila)

Al subsòl de la plaça, davant de la Casa de la Vila , el 1859 es construí una cisterna ovalada que recollia les aigües de pluja de les teulades de l’església per a l’abastiment públic d’aigua, excavada a la roca. La volta estava reforçada amb un gros pilar central de totxos. Tocant a la façana de l'Ajuntament, es va deixar un brocal de pou per extreure l'aigua amb una corriola. Amb l’entrada en funcionament el 1878 d’un nou dipòsit i de la xarxa de distribució d’aigua corrent a la vila el dipòsit de la Plaça de la Vila va quedar força en desús malgrat que l’any 1944 s’hi va instal·lar una bomba de mà de palanca, i més tard una bomba elèctrica. Actualment la font s'ha desplaçat al costat, sota les voltes de cal Mero.
Arboç, L’ - Carrer Major (Plaça de la Vila)Altres cases d’interès
Arboç, L’ - Carrer Major (Altres cases d’interès)
Arboç, L’ - Carrer Major (Altres cases d’interès)

L’edifici de Ca l’Apotecari Betes (foto esquerra), bastit seguint paràmetres de l’eclecticisme de principis del segle XX (1903) té una alçada de planta baixa i tres pisos fent cantonada. El quart pis resta reculat respecte del pla de la façana. La façana, semblant a la de l’habitatge del núm. 55 del mateix carrer presenta una simetria molt marcada seguint dos eixos verticals. Té dos balcons a cada planta i la façana revestida amb un esgrafiat amb motius florals. Sobre les llindes dels balcons del primer pis trobem una decoració formada per un cap femení. Aquesta ornamentació al segon pis es converteix en elements vegetals. El remat de la façana està format per la barana del terrat amb la data 1903 dins un òcul en posició central i dos grans plafons rematats per una palmeta.

Al número 55 del carrer Major (foto dreta) trobem un edifici entre mitgeres de 1912 molt semblant a l’edifici de Ca l’Apotecari Betes però amb una decoració molt més senzilla. Les balconeres de llinda del primer pis tenen unes motllures a tall de guardapols i un relleu floral en posició central. Les obertures de la segona planta són idèntiques a les anteriors. L'edifici es remata amb una barana decorada amb formes vegetals i dos plafons que remarquen els dos eixos de la façana, amb un relleu circular al centre i estan rematats per unes fulles decoratives de grans dimensions.

Arboç, L’ - Carrer Major (Altres cases d’interès)

El conjunt d’edificis i elements destacables al llarg del carrer Major és innombrable. Detalls de llindes amb el nom del propietari, anys de construcció i elements decoratius (escultura, estucat, forja, ceràmica...) ens ajuden a transportar-nos a diferents èpoques i estils arquitectònics (renaixement, neoclassicisme, eclecticisme, modernisme, noucentisme).
Arboç, L’ - Carrer Major (Altres cases d’interès)
Arboç, L’ - Carrer Major (Altres cases d’interès)

Cal Romagosa és un edifici de planta baixa, dos pisos i golfes, separats per cornises. La façana està decorada amb un estuc que imita carreus. La planta baixa té una portalada i una finestra d'arc rebaixat. També d’arc rebaixat són les obertures de les plantes primera i segona amb balcons de baranes de ferro forjat. A les golfes hi ha tres petites finestres amb arcs lobulats. Tota la façana està rematada per una barana de pedra amb un element central ondulat massís on figura la data de construcció de l'immoble. Sobre el terrat s'aixeca una torratxa emmerletada de planta rectangular amb les arestes aixamfranades a la part superior. A la torre s'obren petites finestres geminades amb arc de mig punt.

Població: L'Arboç

Fires, Festes i Activitats

Visita els Pobles i Ciutats de Catalunya

Omple almenys un camp, la resta els pots deixar buits
Arboç - Ajuntament
Vols rebre els nostres butlletins
Facebook Festacatalunya
Instagram
Diputació Barcelona (tots els portals) 2020
Diputació de Lleida - Ara Lleida Diputació de Lleida - Patronat de Turisme Patronat de Turisme de Girona Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona - Terres de l´Ebre amic, mitjans d´informació i comunicació OJD 
festacatalunya · Tel. 938046359
Contactar · crèdits · avís legal · Mapa Web